Az adatkezelési tájékoztatót az alábbi gombra kattintva tudod megtekinteni és letölteni:

1. A Tájékoztató célja és hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a Develoop Consulting Betéti Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél és weboldalán folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

 

2. Irányadó jogszabályok

Az adatokat az Adatkezelő a törvényi előírásoknak megfelelően, bizalmasan kezeli, és kizárólag annak érdekében használja fel, hogy a lehető legjobb minőségű szolgáltatást nyújthassa ügyfeleinek.

Irányadó jogszabályok:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).

 

3. Fogalommeghatározások

 • „GDPR”: General Data Protection Regulation, az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • „Adatkezelés”: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
 • „Adatfeldolgozó”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Személyes adat”: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „Adatkezelő”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „Az érintett hozzájárulása”: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „Adatvédelmi incidens”: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • „Címzett”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „Harmadik fél”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • „Az adatkezelés korlátozása”: A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • „Vállalkozás”: Gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.
 • „Profilalkotás”: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják.
 • „Álnevesítés”: A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

 

4. Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

 

5. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.


Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

 

5.1. Feliratkozás ingyenesen hozzáférhető vagy letölthető tartalmakra, szolgáltatásokra

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
 • Az adatkezelés célja: digitális tartalom e-mailben történő elküldése; szolgáltatás digitális úton történő teljesítése
 • Adattovábbítás: UAB “MailerLite”, Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Bt. és Tárhelypark Kft. részére, ügyfélkapcsolati rendszerünk működtetése érdekében
 • Az adattovábbítás jogalapja: ­az érintett hozzájárulása
 • Adatfeldolgozók:
  • UAB “MailerLite” (székhely: Jono Basanavičiaus g. 15, LT-03108 Vilnius; cégjegyzékszám: 302942057; adószám: LT100007448516)
  • Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.; cégjegyzékszám: 13-06-065996; statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01; adószám: 21158218-2-13)
  • Tárhelypark Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-322570; adószám: 23289903-2-43)
 • Az adatok törlésének határideje: visszavonásig
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes tartalomhoz való hozzáférés ellehetetlenülése; szolgáltatás digitális úton történő kivitelezésének ellehetetlenülése

 

5.2. Hírlevélre történő feliratkozás

Hírleveleiben az Adatkezelő kommunikációs és üzleti tippeket, valamint termékeiről és szolgáltatásairól szóló tájékoztatást ad.

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
 • Az adatkezelés célja: digitális tartalom és ajánlat e-mailben történő elküldése
 • Adattovábbítás: UAB “MailerLite” és Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Bt. részére, ügyfélkapcsolati rendszerünk működtetése érdekében
 • Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása
 • Adatfeldolgozók:
  • UAB “MailerLite” (székhely: Jono Basanavičiaus g. 15, LT-03108 Vilnius; cégjegyzékszám: 302942057; adószám: LT100007448516)
  • Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.; cégjegyzékszám: 13-06-065996; statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01; adószám: 21158218-2-13)
 • Az adatok törlésének határideje: visszavonásig
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyagok és tájékoztatók letöltésének vagy küldésének ellehetetlenülése; ingyenes blogcikk értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes videós adás értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes közösségi tartalom értesítők küldésének ellehetetlenülése; ajánlat értesítők küldésének ellehetetlenülése; a cég partnerei által meghirdetett, kommunikáció és vállalkozásfejlesztés témájú ajánlat-értesítéseinek ellehetetlenülése.

 

5.3. Online tananyagok, szolgáltatások és fizikai termékek vagy megrendelése, online és offline rendezvények szervezése

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve az esetleges fizikai termék kézbesítése esetén a futárszolgálat hatékonysága céljából
 • A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, bankkártya adatok, telefonszám, lakcím (szállítási cím)
 • Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt tananyag, termék vagy szolgáltatás átadása vagy teljesítése, felmerülő technikai problémák megoldása
 • Adattovábbítás: UAB “MailerLite”, Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Bt., Tárhelypark Kft. és Netlight Consulting Kft. részére, ügyfélkapcsolati rendszereink működtetése érdekében; OTP Mobil Kft. (OTP Simple) fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére; Billingo Technologies Zrt., a számlák kiállítása és tárolása érdekében; Magyar Posta Zrt. részére, az esetleges fizikai kiegészítő szállítása érdekében.
 • Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése
 • Adatfeldolgozók:
  • UAB “MailerLite” (székhely: Jono Basanavičiaus g. 15, LT-03108 Vilnius; cégjegyzékszám: 302942057; adószám: LT100007448516)
  • Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.; cégjegyzékszám: 13-06-065996; statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01; adószám: 21158218-2-13)
  • Tárhelypark Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-322570; adószám: 23289903-2-43)
  • Netlight Consulting Kft. (székhely: 1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/b.; cégjegyzékszám: 01‐09‐192123; statisztikai számjel: 14188127-6201-113-01; adószám: 14188127‐2‐42)
  • OTP Mobil Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.; cégjegyzékszám: 01-09-174466; statisztikai számjel: 24386106-6209-113-01; adószám: 24386106-2-42)
  • Billingo Technologies Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet; cégjegyzékszám: 01-10-140802; statisztikai számjel: 27926309-6201-114-01; adószám: 27926309-2-41)
  • Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463; statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01; adószám: 10901232-2-44)
 • Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk, illetve a bankkártya-adatok esetén, amelyeket a sikeres tranzakciót követő 6 éven belül törlünk.
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a megrendelt termék vagy szolgáltatás átvételéig vagy teljesítéséig: a megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése; a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetleges fizikai termék kézbesítésének nagyobb arányú sikertelensége, amely esetben az Adatkezelő fenntartja a jogot az ismételt kézbesítés megkísérlésére, az érintett költségére; a teljesítést követően csupán a bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig.

 

5.4. Személyes konzultációra való jelentkezés, elbírálás

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
 • A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám
 • Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, a személyes konzultációra jelentkező alkalmasságának megállapítása; a telefonszám időpont, illetve adategyeztetés céljából szükséges
 • Adattovábbítás: UAB “MailerLite”, Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Bt., Tárhelypark Kft. és Calendly LLC részére, ügyfélkapcsolati rendszerünk működtetése érdekében
 • Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása
 • Adatfeldolgozók:
  • UAB “MailerLite” (székhely: Jono Basanavičiaus g. 15, LT-03108 Vilnius; cégjegyzékszám: 302942057; adószám: LT100007448516)
  • Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.; cégjegyzékszám: 13-06-065996; statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01; adószám: 21158218-2-13)
  • Tárhelypark Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-322570; adószám: 23289903-2-43)
  • Calendly LLC (székhely: 271 17th St NW, Ste 1000, Atlanta, Georgia, 30363, United States)
 • Az adatok törlésének határideje: sikeres kiválasztás esetén az adatok a jelen adatkezelési tájékoztató 5. pontjában foglaltak szerint kerülnek további kezelésre; elutasítás esetén az adatokat visszavonásig megőrizzük.
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a felmérés, a kiválasztás, és így a személyes konzultáció ellehetetlenülése.

 

5.5. Kapcsolatfelvétel

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
 • A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám
 • Az adatkezelés célja: az érintett által küldött üzenet vagy megkeresés megválaszolása; további kommunikáció lebonyolítása.
 • Adattovábbítás: az adatok nem kerülnek továbbításra.
 • Adatfeldolgozók: az adatokat kizárólag az Adatkezelő kezeli és dolgozza fel.
 • Az adatok törlésének határideje: visszavonásig.
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a kapcsolatfelvétel, valamint a további kommunikáció ellehetetlenülése.

 

6. Cookie-k (sütik)

6.1. A sütik feladata

A sütik/cookiek egy olyan kis adatcsomagot jelentenek, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. Ez ma már rengeteg honlap működéséhez elengedhetetlen technológia, amit minden böngésző támogat. Ezek segítségével lehet például bejelentkezni egy oldalra, vagy személyre szabott információt elérni az interneten, ami nagyban megkönnyíti az adott weboldal használatát és minőségi felhasználói élményt biztosít.

A sütik képesek statisztikai adatokat is nyújtani a honlapok üzemeltetőinek. Ezek az adatokat információt tartalmazhatnak az érdeklődési köreiről, demográfiai adatairól.

Amennyiben ezt engedélyezi, úgy ezeket az adatokat a Develoop Consulting Bt. arra használja fel, hogy minél inkább az érdeklődésének megfelelő tartalmat készítsen, jobban megértse az olvasókat, illetve remarketing tevékenységgel kiegészítve tovább maradjon az olvasók szeme előtt. Így a korábbi látogatóknak, vagy a hasonló érdeklődési körrel rendelkezőknek különböző Google, illetve Facebook hirdetéseket jeleníthet meg.

Ezen adatok alapján nem lehet személyesen beazonosítani Önt. Csupán arra szolgálnak, hogy meg lehessen nézni, hogy például egy adott cikk olvasásával átlagosan hány percet töltenek az emberek, melyik városból van a legtöbb olvasója a blognak, vagy mely korcsoport számára vonzó az adott honlap.

Az Adatkezelő által kezelt Weboldalak is sütiket használnak a minél jobb működés érdekében.

Ez az adatgyűjtés a Googley Analytics és Facebook pixel által valósul meg.

Minden fajta analitikus adatgyűjtés alól ki lehet jelentkezni, illetve a sütiket bármikor törölheti a számítógépéről és a használt böngészőjéből.

(A sütik kezeléséről, illetve törléséről lentebb olvashat.)

Amennyiben az oldalon megjelenő sütikről szóló értesítő sávon az „Elfogadom” gombra kattint, elfogadja a sütik használatát.

A különböző típusú sütikről és funkcióikról a továbbiakban olvashat.

 

6.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalait, használhassák azok funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

6.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A Weboldalakon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek, hivatkozások) is használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket, vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak. Ezen oldalak adat- és információvédelmi szabályaiért, gyakorlataiért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Amennyiben tudomásunkra jut, hogy a külső honlap sérti a hatályos jogszabályokat, káros magatartást végez, azonnali hatállyal eltávolítjuk oldalunkról a linkeket.

A Weboldalak továbbá alkalmazzák a Google Analytics, illetve a Facebook, mint harmadik felek sütijeit is. Ezek statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a Weboldalakat. Az adatokat az Adatkezelő a Weboldalak fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

6.4. Törvénykezés

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Eker. tv.) 13/A. § (3) bekezdése. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

6.5. Az adatok megismerésére jogosult személyek

A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő.

 

6.6. Az adatok tárolási módja

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

6.7. További információ a sütikről és beállításaikról

Az alábbi linkeken olvashat részletesebb információkat a sütik beállításainak módosításáról, a sütik törléséről a különböző típusú böngészőkben:

 

7. Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blog bejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, üzenetek, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

 • Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó
 • Az adatgyűjtés: célja a Weboldalak vagy a hozzájuk kapcsolódó weblapok népszerűsítése
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
 • Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint
 • Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint
 • Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint
 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint
 • Az adatok tárolási módja: elektronikus

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a Weboldalak adattovábbítási tevékenységei körében a következőket:

 

7.1. Facebook

 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 • Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és kedvelte a Facebook.com weboldalt.
 • Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, az Adatkezelő Weboldalainak egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy maguknak a Weboldalaknak a megosztása, illetve kedvelése, népszerűsítése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.
 • Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:  http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
 • http://www.facebook.com/about/privacy/
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

 

8. Google Analytics

Az Adatkezelő Weboldalai a Google Analytics alkalmazást használják.

 

8.1. Google Analytics alkalmazása esetén:

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére egy weboldal felhasználóinak szokásairól.

Az adott weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

 

9. Remarketing

9.1. Facebook

A Weboldalak a Facebook remarketing követő kódjait (Facebook pixel vagy Facebook képpont) használják. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a Weboldalak azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsenek meg, miközben a Facebook webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A Weboldalakat felkereső felhasználók a Facebook adatkezelésével kapcsolatos információkat a következő címeken olvashatják:

http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf

http://www.facebook.com/about/privacy/update

 

9.2. Google Ads

A Weboldalak a Google Ads remarketing követő kódjait használják. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével egy weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. Az adott weboldalt felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak a következő címeken:

http://www.google.hu/policies/technologies/ads/

https://support.google.com/analytics/answer/2700409

Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Weboldalaktól.

 

10. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 4. pontban megadott elérhetőségeken.

Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.

A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:

 • a rá vonatkozó személyes adatok;
 • az adatkezelés célja(i);
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
 • az adatok tárolásának időtartama;
 • a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
 • a kezelt adatok forrása;
 • profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
 • a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.

Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér. Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:

 • az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
 • az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
 • az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
 • a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

 • az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
 • a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • közérdekből;
 • archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
 • jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:

 • az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
 • az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
 • az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;
 • Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:
  • az érintett ehhez hozzájárul;
  • jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
  • más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
  • közérdek érvényesítéséhez szükséges.

A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:

 • az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;
 • az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
 • alkalmazását jogszabály engedélyezi;
 • szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

 

11. Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.

 

12. Az adatok tárolásának módja, biztosítása

Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi.

Ez alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 • hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 • az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
 • illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

Az adatok védelme kiterjed különösen:

 • a jogosulatlan hozzáférésre;
 • megváltoztatásra;
 • továbbításra;
 • törlésre;
 • nyilvánosságra hozatalra;
 • véletlen sérülésre;
 • véletlen megsemmisülésre;
 • illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.

Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettekhez rendelhetők vagy velük összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).

Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:

 • az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
 • csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
 • az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.

Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

 

13. Eljárási szabályok

Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:

 • az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
 • a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
 • a kérelem túlzó.

Az ilyen esetekben Adatkezelő jogosult:

 • a kérelmet megtagadni;
 • a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.

Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (például CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/adathordozónként.

Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Amennyiben az érintett kéri, az Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra.

Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:

 • az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
 • az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

 

14. Kártérítés

Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.

Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.

Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

 

15. Jogorvoslat

Ha bármilyen kifogásolható dolgot észlel, kérjük, először felénk jelezze az info@meggyozesakademia.hu címen.

Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken:

 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
 • E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Telefon: 06-1/391-1400
 • Fax: 06-1/391-1410
 • Honlap: www.naih.hu

 

16. Hatósági együttműködés

Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

Ebben az esetben az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a jogi eljárások bármelyikét elindítaná.